Reklamačný poriadok

v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) WWW.FLORMAX.SK

Kvalita rastlín a iného tovaru je pred odoslaním vždy skontrolovaná . Tovar je starostlivo zabalený. Po prevzatí je potrebné poskytnúť rastlinám primeranú starostlivosť. Potrebné informácie nájdete na internetovej stranke predajcu pri každom konkrétnom tovare.

Pri doprave sa môže rastlinný materiál potlačiť, takže nemožno posudzovať jeho vzhľad
v súvislosti s kvalitou. Taktiež treba prihliadať na obdobie kľudu, kedy rastlinám opadávajú listy či v danom období nekvitnú, avšak koreňový systém je dobre vyvinutý a schopný zabezpečiť ďalší
rast. Ak sa počas transportu balík poškodil, zásielka nie je kompletná, dodaný tovar
je zamenený, prípadne sa rastlinný materiál aj napriek Vašej dobrej starostlivosti neujali, máte
možnosť uplatniť si reklamáciu.

 

1.) Všeobecné reklamačné podmienky

Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe rastlinného materiálu (ďalej len „tovar“) prostredníctvom internetovej stránky www.flormax.sk   medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú upravené  v  zákone č. 40/1964 Zb., v platnom znení  (Občiansky zákonník) a v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

 

2.) Reklamačné podmienky

- Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

- Záručná doba na predávaný  produkt je podľa zákona 24 mesiacov.

- Záručná doba začína  plynúť od prevzatia zakúpeného produktu  spotrebiteľom, t.j. dňom uvedeným  na daňovom doklade – faktúre.

- Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol produkt v reklamačnom konaní.

 

3.) Práva a zodpovednosti pri reklamácii

- Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu firma: Andrej Martinka FLORMAX, Kvetová 514/26, 97201 Bojnice.

- Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v mieste pre uplatnenie reklamácie u predávajúceho zaslaním tovaru na reklamáciu poštou, či prepravnou službou. V súvislosti s uplatnením reklamácie zakúpeného tovaru predávajúci nepreberá žiadne  zásielky na dobierku alebo na náklady predávajúceho.

- V prípade zaslania tovaru na reklamáciu  je kupujúci povinný preukázať, že vec zakúpil u predajcu zaslaním  kópie  faktúry. Ďalej  je spotrebiteľ povinný v písomnej reklamácii uviesť názov tovaru, počet, dôvod reklamácie,  uviesť voľbu práva zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje, dátum, podpis, adresu, tel. kontakt. Pre urýchlenie komunikácie predávajúci odporúča   zásielku obsahujúcu reklamovaný tovar a sprievodné doklady označiť nápisom “REKLAMÁCIA”.

- V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného.

- V prípade neoprávnenej reklamácie  nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením  reklamácie nemá ani spotrebiteľ, ani predávajúci (okrem prípadov  opakovanej bezdôvodnej reklamácie spotrebiteľa, pri ktorej sa dá odvodiť, že z jeho strany sa jednalo o zneužitie práv).

- V prípade zaslania vadného tovaru  na  reklamáciu  spotrebiteľ  zašle reklamovaný tovar vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám rastlinného alebo iného tovaru.

- Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

- Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

 

4.) Povinnosti predávajúceho

- Spotrebiteľ je povinný  zakúpený tovar  po prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať. V prípade zistenia vady  na tovare  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. To isté platí aj v prípade,  keď spotrebiteľ zistí  rozpor s objednávkou,  ak je dodaný iný tovar alebo iné množstvo, ako bolo objednané.

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Po prevzatí   zakúpenej zásielky je potrebné tovar čo najrýchlejšie patrične ošetriť a zasadiť.

-Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

- Pred  použitím zakúpeného tovaru  je spotrebiteľ povinný riadne sa oboznámiť s obsahom návod na pestovanie a ošetrovanie uvedenom na internetovej stránke predajcu. Predávajúci nezodpovedá za vady  tovaru spôsobené jeho  užívaním  v rozpore s návodom na pestovanie a ošetrovanie.

- Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním (napr. prehnojením, ohýbaním konárov)

- Predávajúci nezodpovedá  za vady spôsobené u dodaného tovaru  nesprávnou starostlivosťou či mrazom. Záruka  sa taktiež nevzťahuje na  vady spôsobené vyššou mocou.

- V prípade výskytu vady má spotrebiteľ právo na zľavu z ceny, výmenu tovaru a v prípade neodstranitelnej vady na vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu tovaru.

- Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

-Práva zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

5.) Vybavovanie reklamácii

- Reklamácia tovaru, bez ohľadu na spôsob jej vybavenia, musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

- Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru  jedným z nasledujúcich zákonom stanovených spôsobov (s ohľadom na charakter predávaného sortimentu) :

* odborné potvrdenie zamietnutia reklamácie výrobku, pri reklamácii do 12 mesiacov od jeho kúpy

* zamietnutie reklamácie bez odborného potvrdenia, pri reklamácii po 12 mesiacoch od jeho kúpy

*výmenou tovaru za nový tovar,
* vrátením kúpnej ceny tovaru po doručení reklamovaného produktu
* poskytnutím primeranej zľavy,
* výzvou na prevzatie plnenia,

- reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

-  O spôsobe vybavenia reklamácie  vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade vybavenia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru jej odôvodneným zamietnutím  k písomnému vyjadreniu predávajúci priloží aj odborné vyjadrenie oprávnenej osoby.

- Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.


Andrej Martinka Flormax


IČO: 42140765, IČ DPH: SK1080043668
97201 Bojnice
Kvetová 514/26

 

Orgán dozoru: 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín

tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108


e-mail: tn@soi.sk

 

- formular_odstupenie_od_zmluvy

Používateľ webu, www.flormax.sk , so sídlom Kvetová 514/26 Bojnice 97201, IČ:42140765 , ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovánie webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vašeho súhlasu tiež pre personalizáciu reklám. Prečítajte si Zásady súborov cookies.

Súhlasím